Querida Iglesia

1. Iglesia De Efesos
Apocalipsis 1:9-20
http://luzparasuvida.com/2016/02/07/iglesia-de-efesos/

2. Iglesia De Esmirna
Apocalipsis 2:8-11
http://luzparasuvida.com/2016/02/14/iglesia-de-esmirna/

3. Iglesia De Pergamo
Apocalipsis 2:12-17
http://luzparasuvida.com/2016/02/21/iglesia-de-pergamo/

4. Iglesia De Tiatira
Apocalipsis 2:18-29
http://luzparasuvida.com/2016/02/28/iglesia-de-tiatira/

5. Iglesia De Sardis
Apocalipsis 3:1-6
http://luzparasuvida.com/2016/03/06/iglesia-de-sardis/

6. Iglesia De Filadelfia
Apocalipsis 3:7-13
http://luzparasuvida.com/2016/03/13/iglesia-de-filadelfia/

7. Iglesia De Laodicea
Apocalipsis 3:14-22
http://luzparasuvida.com/2016/03/20/iglesia-de-laodicea/